یونولیت کندسوز

j,f[fkpokکلمات کلیدی

یونولیت.کندسوز.تبریز.پی کا اف.اشتعالزا.یونولیت اشتعالزا.ینولیت ضد حرق
کم کردن وزن

مواد اولیه یونولیت بر اثر تزریق گاز پنتان بعنوان عامل پف زا حالت ناپایدار وزنی را خواهد داشت. این مواد پس از تولید در مبدا(پتروشیمی) به تدریج زمان گاز پنتان خود را از دست می دهند بطوری که یک جنبوی 1000 کیلویی مواد اولیه بعد از یک هفته حدود 60 کیلوگرم از وزن خود را از دست میدهد . ایناز دست دادن گاز در مرحله بلوک شدن به اوج خود میرسد بدلیل وجود فشار زیاد بخار در نتیجه بلوک تولید شده تا 2 روز پس از تولید وزن خود را از دست می دهد که البته این کم شدن وزن تاثیری در استحکام بلوک نخواهد داشت بسیاری ازمشتری های این بلوک ها چند روز پس از تحویل اعتراض میکنند که این بلوک ها طبق وزن در خواست شده ارسال نشده این موضوع بخاطر همین فرآیند اتفاق می افتد . پیشنهاد میشود جهت حل این مشکل وزن یونولیت در هنگام تحویل کنترل شودکلمات کلیدی

کم شدن وزن یونولیت، وزن یونولیت، تصاعد گاز پنتان، سبک شدن یونولیت